Verantwoord innoveren

MENU
GMO safety
Ammoniakdialoog
Synthetic biology
Adaptive Risk Assessment

Het Rathenau Instituut heeft LIS Consult ingeschakeld voor een verkenning naar de haalbaarheid van een dialoog over het ammoniakbeleid in Nederland. Op basis van gesprekken met betrokkenen en experts worden alle kwesties in kaart gebracht, evenals de ruimte die er is om een zinvolle dialoog aan te gaan. Het ministerie van EZ zal op basis van deze verkenning besluiten om al dan niet een dialoog te organiseren.

Achtergrond

In Nederland woedt al vele jaren een discussie over de ammoniakemissie uit stallen, de opslag en het uitrijden van mest. De discussie spitst zich toe op de correctheid van metingen en berekeningen van emissies, concentraties en deposities van ammoniak. Deze geluiden leiden tot twijfels in de landbouwsector over het effect van verplichte emissiebeperkende maatregelen en de impact daarvan op biodiversiteit en gezondheid en – in het verlengde daarvan – de onderbouwing van het gevoerde ammoniakbeleid. Twee internationale literatuur reviews uitgevoerd in opdracht van EZ hebben de kritiek vooralsnog niet doen verstommen. In een poging de impasse te doorbreken stellen EZ, RIVM en PBL voor om een dialoog te organiseren met de betrokken stakeholders. Het doel hiervan is de verbinding te zoeken tussen de diverse partijen en het vertrouwen te herstellen in de onderbouwing van het beleid en het gevoerde onderzoek.

De rol van LIS Consult

Het Rathenau Instituut is verzocht:

  1. gesprekken aan te gaan met stakeholders om de haalbaarheid van een dialoog te verkennen;
  2. te adviseren over de wenselijke vorm van een dialoog over het ammoniakdossier;
  3. bij gebleken haalbaarheid deze dialoog te organiseren en te faciliteren.

LIS Consult is door het Rathenau Instituut gecontracteerd om in 14 verkennende gesprekken alle kwesties in kaart te brengen, evenals de ruimte die er is om een zinvolle dialoog aan te gaan. Op basis van dit beeld kunnen deelnemers worden uitgenodigd en kan een gespreksagenda worden opgesteld.

 

Looptijd

Januari t/m mei 2017.

Contact

​​ Kantoor:
+31 (0)343 51 47 61
+31 (0)6 238 68 017

 
Diederichslaan 25
3971 PA Driebergen