Verantwoord innoveren

MENU
Synthetic biology
Adaptive Risk Assessment
Ammoniakdialoog
GMO safety

Beleid

Achtergrond

In Nederland woedt al vele jaren een discussie over de ammoniakemissie uit stallen, de opslag en het uitrijden van mest. De discussie spitst zich toe op de correctheid van metingen en berekeningen van emissies, concentraties en deposities van ammoniak. Deze geluiden leiden tot twijfels in de landbouwsector over het effect van verplichte emissiebeperkende maatregelen en de impact daarvan op biodiversiteit en gezondheid en – in het verlengde daarvan – de onderbouwing van het gevoerde ammoniakbeleid. Twee internationale literatuur reviews uitgevoerd in opdracht van EZ hebben de kritiek vooralsnog niet doen verstommen. In een poging de impasse te doorbreken stellen EZ, RIVM en PBL voor om een dialoog te organiseren met de betrokken stakeholders. Het doel hiervan is de verbinding te zoeken tussen de diverse partijen en het vertrouwen te herstellen in de onderbouwing van het beleid en het gevoerde onderzoek.

De rol van LIS Consult

Het Rathenau Instituut is verzocht:

  1. gesprekken aan te gaan met stakeholders om de haalbaarheid van een dialoog te verkennen;
  2. te adviseren over de wenselijke vorm van een dialoog over het ammoniakdossier.

In een eerste fase, in 2017, is LIS Consult door het Rathenau Instituut gecontracteerd om door middel van literatuuronderzoek en gesprekken met elf betrokken stakeholders en deskundigen en drie relatief onafhankelijke deskundigen alle kwesties in kaart te brengen, evenals de ruimte die er is om een zinvolle dialoog aan te gaan. Deze partijen vormen een goede afspiegeling van de diverse opvattingen in het ammoniakdossier.

In een tweede fase, in 2018, biedt LIS Consult ondersteuning bij de organisatie, uitvoering en verslaglegging van drie workshops met stakeholders:

1. Een verkennende workshop met een open karakter, waar deelnemers hun invalshoeken en inzichten kunnen inbrengen;

2. Een workshop met critici en kennisinstellingen over de wetenschappelijke onderbouwing;

3. Een workshop waarin stakeholders worden uitgenodigd voor een dialoog over relevante kwesties en verdere vormgeving van de dialoog.

Looptijd

Eerste fase: Januari t/m augustus 2017.

Tweede fase: Maart t/m augustus 2018.

Resultaat

Eerste fase:

Op basis van het literatuuronderzoek en de interviews is gerapporteerd over de haalbaarheid van een dialoog zijn aanbevelingen gedaan over de gewenste vorm daarvan.

Het rapport kan hier worden gedownload. Het is op 16 november 2017 met een aanbiedingsbrief door de minister van LNV naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

Tweede fase:

Op basis van het drie workshops en een globale, aanvullende literatuurverkenning  is gerapporteerd over de verdere vormgeving van een dialoog.

Het rapport kan hier worden gedownload. Het is, samen met enkele andere rapporten over ammoniak, op 14 januari 2019 met een aanbiedingsbrief door de minister van LNV naar de Tweede Kamer gestuurd.

Project
Vooruitlopend op het besluit van EU, heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in juni 2014 de Tweede Kamer een nationaal afwegingskader voor het nemen van beslissingen over de teelt van gg-gewassen toegezegd (Kamerstuk 21 501-08, nr. 522). Op 31 augustus 2015 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken de Tweede Kamer laten weten dat in de voorbereiding op de ontwikkeling van een (concept) afwegingskader een consultatie van maatschappelijke actoren zal plaatsvinden (Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 27 428, nr. 309). Het ministerie van Economische Zaken heeft vervolgens het Rathenau Instituut verzocht een consultatie van maatschappelijke actoren te organiseren. Het Rathenau heeft LIS Consult verzocht hierbij ondersteuning te leveren.

Project
Vanaf 2000 heeft het beleid op het terrein van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) zich sterk ontwikkeld. Met het nieuwe besluit GGO en de regeling GGO in zicht, is in de begroting van 2012 de evaluatie van het GGO beleid van het ministerie van Infrastructuur & Milieu toegezegd.

Binnen I&M is in 2013 het traject modernisering milieubeleid gestart: hoe wordt waarop en met wie ingezet om de toekomstige milieuopgaven aan te pakken. Ook op het terrein van biotechnologie wordt dit traject van modernisering ingezet. Een van de bouwstenen hiervoor vormt de evaluatie.

Subject
There exist "GM-free labels" pointing out that, in addition to what is laid down by the EU legislation on GMOs, specific measures have been taken on a voluntary basis to strictly exclude the presence or the use of GMOs in some food or feed products. Such voluntary labels are possible provided that they are not misleading for the consumer.
 

Project

G-TwYST is the acronym for Genetically modified plants Two Year Safety Testing. The project duration is from 21 April 2014 – 20 April 2018.

Contact

​​ Kantoor:
+31 (0)343 51 47 61
+31 (0)6 238 68 017

 
Diederichslaan 25
3971 PA Driebergen