Verantwoord innoveren

MENU
Synthetic biology
Adaptive Risk Assessment
Ammoniakdialoog
GMO safety
Rapport-Ammoniakdossier-227 september 2017
 
In Nederland woedt al vele jaren een discussie over de ammoniakemissie uit stallen, de opslag en het uitrijden van mest. De discussie spitst zich toe op de correctheid van metingen en berekeningen van emissies, concentraties en deposities van ammoniak. Deze geluiden leiden tot twijfels in de landbouwsector over het effect van verplichte emissiebeperkende maatregelen en de impact daarvan op biodiversiteit en gezondheid en – in het verlengde daarvan – de onderbouwing van het gevoerde ammoniakbeleid. Twee internationale literatuur reviews uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) hebben de kritiek vooralsnog niet doen verstommen. In een poging de impasse te doorbreken stelt het ministerie voor om een dialoog te organiseren met de betrokken stakeholders.
 
In opdracht van EZ (nu LNV) heeft het Rathenau Instituut elf betrokken belanghebbenden en deskundigen en drie relatief onafhankelijke deskundigen laten interviewen om een beeld te krijgen van de kern van de controverse en de mogelijkheid om de verbinding te zoeken tussen de diverse partijen en het vertrouwen te herstellen in de onderbouwing van het beleid en het gevoerde onderzoek. In het rapport 'Het ammoniakdossier: op weg naar herstel van een geschonden relatie' wordt verslag gedaan van de onderwerpen die aan bod moeten komen in een dialoog en de procesvoorwaarden waaraan zo'n dialoog moet voldoen.

Contact

​​ Kantoor:
+31 (0)343 51 47 61
+31 (0)6 238 68 017

 
Diederichslaan 25
3971 PA Driebergen