Verantwoord innoveren

MENU
Ammoniakdialoog
Synthetic biology
Adaptive Risk Assessment
GMO safety

Publicaties

Ammoniakrapport215 januari 2019

Op 14 januari 2019 stuurde minister Schouten het Rathenau rapport "In gesprek over ammoniak: Contouren van een uitweg uit de controverse" naar de Tweede Kamer. Dit rapport bevat een verslag van drie bijeenkomsten over de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid in de veehouderij, die het Rathenau Instituut op verzoek van het ministerie van LNV in 2018 heeft georganiseerd. Het doel hiervan was na te gaan wat nodig is om het vertrouwen van de diverse partijen in het overheidsbeleid te herstellen.

Rapport-Ammoniakdossier-227 september 2017
 
In Nederland woedt al vele jaren een discussie over de ammoniakemissie uit stallen, de opslag en het uitrijden van mest. De discussie spitst zich toe op de correctheid van metingen en berekeningen van emissies, concentraties en deposities van ammoniak. Deze geluiden leiden tot twijfels in de landbouwsector over het effect van verplichte emissiebeperkende maatregelen en de impact daarvan op biodiversiteit en gezondheid en – in het verlengde daarvan – de onderbouwing van het gevoerde ammoniakbeleid. Twee internationale literatuur reviews uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) hebben de kritiek vooralsnog niet doen verstommen. In een poging de impasse te doorbreken stelt het ministerie voor om een dialoog te organiseren met de betrokken stakeholders.

Synthetic biology enables scientists to do experiments with biological systems that differ essentially from naturally occurring ones, which may no longer be the type of well-known and well-characterized organisms we have been dealing with so far. This calls for reconsideration of existing approaches in biosafety assessment. At the same time, several enabling tools such as gene editing techniques and bio informatics have resulted in a considerable increase in the speed of developing new technologies and applications, which makes it hard for risk assessors, risk managers and policy makers to keep pace. On top of that, the GMO debate has taught us that policies on controversial technologies require governance approaches that include safety as well as normative issues in the process of research and innovation.

To deal with this complex of issues in a dynamic societal and political setting in a responsible way, i.e. developing governance on safety and societal impacts along with developing new technologies and applications that may be beneficial for society, calls for assessment and management strategies that are adaptive.

The SYNENERGENE project aimed to contribute to the design of a learning process regarding such adaptive strategies that involves researchers, regulators, risk assessors, stakeholders as well as civil society with a workshop and interviews with experts in the field of synthetic biology and governance as well as stakeholders. This resulted in the “Adaptive Biosafety Assessment as a Learning Process - Strategy Paper”.

Since this strategy paper is meant to take the process of designing and testing adaptive risk assessment and risk management strategies a few steps further, it is freely available for download at the SYNENERGENE website (www.synenergene.eu), together with a working document that was used for preparation of a workshop, a report of this workshop and a report of a number of interviews with experts and stakholders.

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken organiseerde het Rathenau Instituut op 27 januari 2016 een stakeholderbijeenkomst met maatschappelijke actoren over een afwegingskader voor de nationale teeltbevoegdheid voor genetisch gemodificeerde gewassen. Het doel van de bijeenkomst was het identificeren van elementen voor een afwegingskader voor gg-gewassen die onder de EU regelgeving vallen en de weging van die elementen. Het rapport van deze bijeenkomst en de interviews die daaraan vooraf gingen is op 14 oktober 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd.

The Directorate-General for Health and Food Safety of the European Commission (DG SANTE) has commissioned ICF, an independent consultancy in the UK, and a team of experts to undertake a study on the methods for sampling and analysis of genetically modified (GM) material in food.

The aim of the study was to collect and analyse data on the approaches used in the Member States for sampling and analysis of asynchronous and obsolete GM material in food in order to assess the need for harmonisation. The study covers the period 2009 – 2014.

The full report (PDF, 2,9 Mb) can be downloaded here.

An executive summary is available at DG SANTE's website.

Deelonderzoek in het kader van de evaluatie VROM/I&M ggo-beleid 2000-2013

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is een deelonderzoek uitgevoerd naar de implementatie van Europese ggo (genetisch gemodificeerde organismen) regelgeving in Nederlandse wetgeving en de inzet van Nederland in het Europese ggo beleid. Dit onderzoek maakt deel uit van een beleidsevaluatie die door het ministerie in de begroting van 2012 is toegezegd.

Op basis van desk research is onderzoek verricht naar de implementatie van twee EU Richtlijnen: 2001/18/EG (doelbewuste introductie van ggo’s in het milieu) en 2009/41/EG (ingeperkt gebruik van ggo’s). Nagegaan is of er lessen te trekken zijn uit de wijze waarop de EU regelgeving in drie andere lidstaten is geïmplementeerd. Voor het onderzoek naar de Nederlandse inzet bij de totstandkoming van de food en feed Verordeningen (1829/2003 en 1830/2003) en EU-beleid voor nieuwe plantenverdelingstechieken en de besluitvorming over de teelt van ggo gewassen (het teeltvoorstel) is gebruik gemaakt van een combinatie van desk research en interviews met diverse betrokkenen.

Download De Nederlandse inzet in de EU.

Hiernaast heeft het ministerie twee andere deelrapporten laten opstellen:

Huib de Vriend en René Klein Lankhorst (2016). Kunstmatig blad levert voedsel voor chemische industrie. VORK, Juni 2016. p. 76-83.

In 2030 moet eenderde van de chemische industrie ‘biobased’ zijn. Dat wil zeggen gebruikmaken van groene grondstoffen. Het probleem is alleen dat de natuur niet zo erg eciënt is bij het omzetten van zonlicht in energie en chemicaliën. „We moeten ons niet baseren op de natuur, maar er ons door laten inspireren om het beter te doen”, schrijven René Klein Lankhorst en Huib de Vriend in het kwartaalblad VORK. In het BioSolar Cells-onderzoeksprogramma ontwikkelt Nederland kunstmatige bladeren waarin fotosynthese wordt nagebootst voor de productie van grondstoen uit zonlicht, water en CO2.

In een hoofdstuk in De kracht van platformen maken Edith Lammerts van Bueren en Huib de Vriend een analyse van de ontwikkelingen in de aardappelveredeling. De wijze waarop de veredeling is georganiseerd wordt beschreven als een innovatieplatform, waarin afspraken gelden over rollen en taakverdeling. De vraag is hoe om te gaan met de ontwikkeling van nieuwe kennis op het gebied van aardappelgenomics en DNA-technieken opdat diversiteit van rassen en ontwikkeling van nieuwe rassen gericht op duurzaamheid is gewaarborgd.

 

Het hoofdstuk kan hier als PDF worden gedownload.

 

Het volledige boek is ook in digitale vorm beschikbaar (2,5 Mb) en kan hier worden gedonwload

Wageningen, 31 maart 2015

In het BioSolar Cells project onderzoekt een aantal kennisinstellingen in Nederland de mogelijkheid van kunstmatige fotosynthese voor de rechtstreekse omzetting van energie uit zonlicht in brandstof. Met de kennis en technieken die nu worden ontwikkeld kunnen in de toekomst twee vliegen in één klap worden geslagen: het broeikasgas CO2 wordt gebruikt als grondstof voor een efficiënte productie van  duurzame energie, zonder een groot beslag te leggen op schaarse middelen als vruchtbare landbouwgrond en zoet water.

 
Huib de Vriend en Geert Munnichs (2017). Het ammoniakdossier: op weg naar herstel van een geschonden relatie. Den Haag, Rathenau Instituut, 27 september 2017.
 
Huib de Vriend (2017). Adaptive Biosafety Assessment as a Learning Process - Strategy Paper. Driebergen, SYNENERGENE Project, February 2017.

Huib de Vriend (ed.) (2017). SYNENERGENE Newsletter 06, May 2017.

Huib de Vriend (ed.) (2017). SYNENERGENE Newsletter 05, December 2016.
 
Geert Munnichs, Huib de Vriend en Dirk Stemerding (2016). Afwegingskader nationale teeltbevoegdheid gg-gewassen: Verslag van een stakeholderdialoog. Den Haag, Rathenau Instituut, 2016.
 
Huib de Vriend en René Klein Lankhorst (2016), Kunstmatig blad levert voedsel voor chemische industrie. VORK, Juni 2016. p. 76-83.

Huib de Vriend (ed.) (2016). SYNENERGENE Newsletter 04, May 2016.
 
Huib de Vriend (ed.) (2015). SYNENERGENE Newsletter 03, December 2015.
 
Robin Purchase, Huib de Vriend en Huub de Groot (2015). Productie natuurlijke brandstof komt binnen bereik. Tijdschrift Milieu, vakblad voor milieuprofessionals, ovember 2015 pp. 22-24.
 
Robin Purchase, Huib de Vriend en Huub de Groot (2015). Kunstmatige fotosynthese – Voor de omzetting van zonlicht naar brandstof.
 
Huib de Vriend (ed.) (2015). SYNENERGENE Newsletter 02, June 2015.
 
Huib de Vriend (ed.) (2015). SYNENERGENE Newsletter 01, March 2015.
 
Huib de Vriend en Edith Lammerts van Bueren (2014). Aardappelveredeling: Oude eigenheimers in de puree?. In: Maurits Kreijveld, Jasper van Deuten en Rinie van Est. De kracht van platformen: Nieuwe strategieën voor innoveren in een digitaliserende wereld. Vakmedianet Management, ISBN: 978 94 6276 009 7.
 
Huib de Vriend (2014). De Nederlandse Inzet in de EU: Deelonderzoek in het kader van de evaluatie VROM/I&M ggo beleid 2000-2013.
 
Lucien Hanssen, Huib de Vriend, Bart Gremmen (2014). The role of biosolar technologies in future energy supply - making scenarios for the Netherlands: Energy port and energy farm. Futures (2014), http://dx.doi.org/10.1016/
j.futures.2014.05.008
 
Pieter van Boheemen en Huib de Vriend (2014). Do-It-Yourself Biology: Een verkenning van ontwikkelingen in Nederland. Waag Society en LIS Consult, een onderzoek in opdracht van de Commissie Genetische Modificatie (CGM 2014-03), 16 juni 2014.
 
Huib de Vriend (2013). PRICE Newsletter No 1, Driebergen, November 2013.
 
 
 
Huib de Vriend and Robin Purchase (2013). Solar Fuels and Artificial Photosynthesis. BioSolar Cells booklet, May 2013.
 
Rinie van Est, Lucien Hanssen, Piet Schenkelaars, Dirk Stemerding en Huib de Vriend (2013). Geen debat zonder publiek. Het opkomend debat over synthetische biologie ontleed. Rathenau Instituut, maart 2013.
 

Instituut Samenleving & Technologie (2012). Design ontmoet biologie. Synthetische Biologie in Vlaanderen. IST Dossier 27.

 

Huib de Vriend (2012). De ontwikkeling van het areaal gg-gewassen tussen 1996 en 2011.

 

Huib de Vriend (2011). Biotechnology in the news: Lessons from a quantitative analysis of news articles about biotechnology between July 2005 and June 2010, August 2011 (CGM 2011-12).

 

GHK Consulting (2011). Evaluation of the EU legislative framework in the field of cultivation of GMOs under Directive 2001/18/EC and Regulation (EC) No 1829/2003, and the placing on the market of GMOs as or in products under Directive 2001/18/EC. Final Report. Brussels, March 2011.

 

Hanssen, Lucien en Huib de Vriend (2011). De komst van de sociale media: Een nieuwe dynamiek in het debat over biotechnologie?, COGEM rapport CGM 2011-09.

 

Huib de Vriend en Dirk Stemerding (2011). Innovation: en route to a bio-economy? In:L. Asveld et.al. (2011), Getting to the core of the bio-economy, Rathenau Institute, September 2011.
 
Huib de Vriend , Eleonore Pauwels and Dirk Stemerding (2011). Synthetic Biology Newsletter 02, LIS Consult / Synthetic Biology Project of the Woodrow Wilson International Center for Scholars, June 2011.
 

Huib de Vriend  (2011). EU-SOL newsletter 08, LIS Consult, May 2010.

 

Piet Schenkelaars, Huib de Vriend  and Nicholas Kalaitzandonakes (2011). Drivers of Consolidation in the Seed Industry and its Consequences for Innovation,  14 January 2011.

 

Huib de Vriend en Dirk Stemerding (2011). Innovatie: op weg naar een bio-economie? In: L. Asveld et.al. (2011). Naar de kern van de bioeconomie, Rathenau Instituut, maart 2011.

 

Huib de Vriend  (2011). Global acreage of GM crops 1996 - 2010, LIS Consult, February 2011.
 
Huib de Vriend  (2010). Eurobarometer 2010: What Europeans think about biotechnology, LIS Consult, December 2010.
 
Huib de Vriend  (2011). EU-SOL newsletter 07, LIS Consult, December 2010.
 
Huib de Vriend , Eloonore Pauwels and Dirk Stemerding (2011). Synthetic Biology Newsletter 01, LIS Consult/Synthetic Biology Project of the Woodrow Wilson International Center for Scholars, December 2010.
 
Dr. David Bennett and Seren CHi (2010). NanoCode Country Report the Netherlands. Published for the Nanocode project. 
 
E.T. Lammerts van Bueren, G. Backes, H. de Vriend, H. Østergård. The role of molecular markers and marker assisted selection in breeding for organic agricultureEuphyticaonline publication, 24 April 2010, DOI 10.1007/s10681-010-0169-0.
 

Huib de Vriend  (2010). EU-SOL newsletter 06, LIS Consult, April 2011.

 

Veronika Krenn and Katrin Förtsch (2010). Tomatoes having sex. Video animation produced for the EU-SOL project.

 

Huib de Vriend  (2010), EU-SOL Q&A, LIS Consult, April 2010.
 
Huib de Vriend  (2010). Areaal transgene gewassen 2009, LIS Consult, 23 februari 2010.
 
Huib de Vriend en Piet Schenkelaars (2010). Biotechnologie: duur of duurzaam?, Milieudefensie Magazine, februari 2010.
 
Huib de Vriend en Piet Schenkelaars (2009). Breed draagvlak nodig voor teelt van gentech-gewassen, Het Financieele Dagblad, 27 november 2009.
 
Markus Schmidt, Alexander Kelle, Agomoni Ganguli-Mitra, Huib de Vriend (2009). Synthetic biology: The technoscience and its societal consequences, Springer uitgave, te bestellen via http://www.springer.com/biomed/book/978-90-481-2677-4
 

Dirk Stemerding, Huib de Vriend, Bart Walhout, Rinie van Est (2009). Synthetic Biology and the Role of Civil Society Organizations: Shaping the Agenda and Arena of the Public Debate. In: Markus Schmidt, Alexander Kelle, Agomoni Ganguli-Mitra, Huib de Vriend (eds), Synthetic biology: The technoscience and its societal consequences, Springer uitgave, te bestellen via http://www.springer.com/biomed/book/978-90-481-2677-4

 
Huib de Vriend (2009). EU-SOL Newsletter nr. 5 , LIS Consult, October 2009.
 

Marianne Benard, Huib de Vriend, Paul van Haperen en Volkert Beekman (2009). Science and Society in Dialogue about Marker Assisted Selection, J. Agric. Environ Ethics, Accepted 4 September 2009, DOI 10.1007/s10806-009-9211-4.

 

Huib de Vriend (2009). Areaal transgene gewassen in de VS 1998 - 2009, LIS Consult, juli 2009.

 

Huib de Vriend (2009). GMO-free additives and processing aids for organic food and feed production, LIS Consult, commissioned by the Animal Science Group of Wageningen University & Reserach Centre, February 2009.

Huib de Vriend (2008). EU-SOL Newsletter 03/04,  LIS Consult, November 2008.

 

 
Piet Schenkelaars en Huib de Vriend (2008). Oogst uit het lab, juni 2008.

Huib de Vriend (2008), Areaal transgene gewassen in de VS 1998 - 2008,  LIS Consult,  juli 2008.

 

Huib de Vriend (2008). EU-SOL newsletter No.2, mei 2008.

Huib de Vriend (2008). Verslag van de workshop Ggo-vrije hulpstoffen en additieven voor biologische (dier-)voeding, in opdracht van de Animal Sciences Group Wageningen UR, LIS Consult,  mei 2008.

 


Huib de Vriend (2008). Ggo-vrij hulpstoffen en additieven voor biologische (dier)voeding, verkenning in opdracht van de Animal Sciences Group Wageningen UR, LIS Consult,  april 2008.

Piet Schenkelaars en Huib de Vriend (2008). Bevindingen dialoog met maatschappelijke organisatie over klonen van dieren voor voedselproductie, mei 2008.

Piet Schenkelaars en Huib de Vriend (2008). Klonen van dieren voor voedselproductie: Achtergronddocument, april 2008.
 
Huib de Vriend (2008). Effecten van het EU-toelatingsbeleid op de grondstoffenmarkt,studie in opdracht van Greenpeace Nederland,  LIS Consult,  januari 2008.

Huib de Vriend (2008). Arealen transgene gewassen 1996 - 2007, LIS Consult,  februari 2008.

Huib de Vriend (2008). Octrooien en open source benaderingen in de life sciences: een verkenning, LIS Consult, studie uitgevoerd in opdracht van het Rathenau Instituut, januari 2008.

 

Huib de Vriend (2007). Areaal transgene gewassen in de Verenigde Staten 1998 - 2007, LIS Consult,  november 2007.

Huib de Vriend, Rinie van Est en Bart Walhout (2007). Bericht aan het Parlement over Synthetische Biologie, Rathenau Instituut, Den Haag, september 2007.

Huib de Vriend, Rinie van Est en Bart Walhout (2007). Leven maken: Maatschappelijke reflectie op de opkomst van synthetische biologie, Rathenau Instituut, Den Haag, september 2007.

Huib de Vriend (2007). EU-SOL newsletter No.1, September 2007.

Huib de Vriend en Maud Radstake (2007). De DNA-Dialogen: Evaluatie pilotproject Interactie met Publieksgroepen over Genomics, LIS Consult i.s.m. het Centre for Scoiety and Genomics, september 2007.

 

 

Huib de Vriend (2007). De sociale dimensie van duurzaamheid, Een verkenning in opdracht van Transforum, LIS Consult, Februari 2007.

 


Huib de Vriend (2007). Een Raad voor ethiek en biotechnologie, Verslag van een conferentie, LIS Consult, in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Den Haag, 4 december 2006

Huib de Vriend (2006). Constructing Life: Early social reflections on the emerging field of synthetic biology, Rathenau Instituut, december 2006

Huib de Vriend (2006). Hoe Europeanen denken over biotechnologie en genetisch gemodificeerd voedsel in 2005, analyse van de resultaten van Eurobarometer 64.3, 16 augustus 2006.
 
 
Huib de Vriend en Geert Munnichs (2017). Het ammoniakdossier: op weg naar herstel van een geschonden relatie. Den Haag, Rathenau Instituut, 27 september 2017.
 
Geert Munnichs, Huib de Vriend en Dirk Stemerding (2016). Afwegingskader nationale teeltbevoegdheid gg-gewassen: Verslag van een stakeholderdialoog. Den Haag, Rathenau Instituut, 2016.
 
Huib de Vriend, Edith Lammerts van Bueren (2014). Aardappelveredeling: Oude eigenheimers in de puree. In: Maurits Kreijveld, Jasper Deuten en Rinie van Est (eds), De kracht van platformen.
 
Huib de Vriend (2013). PRICE Newsletter No 1, Driebergen, November 2013.
 

Instituut Samenleving & Technologie (2012). Design ontmoet biologie. Synthetische Biologie in Vlaanderen. IST Dossier 27.

 

Huib de Vriend (2012). De ontwikkeling van het areaal gg-gewassen tussen 1996 en 2011.

 

Huib de Vriend (2011). Biotechnology in the news: Lessons from a quantitative analysis of news articles about biotechnology between July 2005 and June 2010, August 2011 (CGM 2011-12).

 

GHK COnsulting (2011). Evaluation of the EU legislative framework in the field of cultivation of GMOs under Directive 2001/18/EC and Regulation (EC) No 1829/2003, and the placing on the market of GMOs as or in products under Directive 2001/18/EC. Final Report. Brussels, March 2011. 

 

Huib de Vriend en Dirk Stemerding (2011). Innovation: en route to a bio-economy? In:L. Asveld et.al. (2011), Getting to the core of the bio-economy, Rathenau Institute, September 2011.
 

Huib de Vriend  (2011). EU-SOL newsletter 08, LIS Consult, May 2010.

 

Piet Schenkelaars, Huib de Vriend  and Nicholas Kalaitzandonakes (2011). Drivers of Consolidation in the Seed Industry and its Consequences for Innovation,  14 January 2011.

 

Huib de Vriend en Dirk Stemerding (2011). Innovatie: op weg naar een bio-economie? In: L. Asveld et.al. (2011). Naar de kern van de bioeconomie, Rathenau Instituut, maart 2011.

 
Huib de Vriend  (2011). Global acreage of GM crops 1996 - 2010, LIS Consult, February 2011.
 
Huib de Vriend  (2010). Eurobarometer 2010: What Europeans think about biotechnology, LIS Consult, December 2010.
 
E.T. Lammerts van Bueren, G. Backes, H. de Vriend, H. Østergård. The role of molecular markers and marker assisted selection in breeding for organic agricultureEuphyticaonline publication, 24 April 2010, DOI 10.1007/s10681-010-0169-0.

 

Huib de Vriend  (2010). EU-SOL newsletter 06, LIS Consult, April 2011

 

Veronika Krenn and Katrin Förtsch (2010). Tomatoes having sex. Video animation produced for the EU-SOL project.

 
Huib de Vriend  (2010). Areaal transgene gewassen 2009, LIS Consult, 23 februari 2010.
 

Huib de Vriend en Piet Schenkelaars (2010). Biotechnologie: duur of duurzaam?, Milieudefensie Magazine, februari 2010.

 

Huib de Vriend en Piet Schenkelaars (2009). Breed draagvlak nodig voor teelt van gentech-gewassen, Het Financieele Dagblad, 27 november 2009.

 
Huib de Vriend (2009). EU-SOL Newsletter nr. 5 , LIS Consult, October 2009.
 

Marianne Benard, Huib de Vriend, Paul van Haperen en Volkert Beekman (2009). Science and Society in Dialogue about Marker Assisted Selection, J. Agric. Environ Ethics, Accepted 4 September 2009, DOI 10.1007/s10806-009-9211-4.

 

Huib de Vriend (2009). Areaal transgene gewassen in de VS 1998 - 2009, LIS Consult, juli 2009.

 

Huib de Vriend (2009). GMO-free additives and processing aids for organic food and feed production, LIS Consult, commissioned by the Animal Science Group of Wageningen University & Reserach Centre, February 2009.

Huib de Vriend (2008). EU-SOL Newsletter 03/04,  LIS Consult, November 2008.

 
Piet Schenkelaars en Huib de Vriend (2008). Oogst uit het lab, juni 2008.

Huib de Vriend (2008), Areaal transgene gewassen in de VS 1998 - 2008,  LIS Consult,  juli 2008.
 

Huib de Vriend (2008). EU-SOL newsletter No.2, mei 2008.

Huib de Vriend (2008). Verslag van de workshop Ggo-vrije hulpstoffen en additieven voor biologische (dier-)voeding, in opdracht van de Animal Sciences Group Wageningen UR, LIS Consult,  mei 2008.


Huib de Vriend (2008). Ggo-vrij hulpstoffen en additieven voor biologische (dier)voeding, verkenning in opdracht van de Animal Sciences Group Wageningen UR, LIS Consult,  april 2008.

Piet Schenkelaars en Huib de Vriend (2008). Bevindingen dialoog met maatschappelijke organisatie over klonen van dieren voor voedselproductie, mei 2008.

Piet Schenkelaars en Huib de Vriend (2008). Klonen van dieren voor voedselproductie: Achtergronddocument, april 2008.
 
Huib de Vriend (2008). Effecten van het EU-toelatingsbeleid op de grondstoffenmarkt, studie in opdracht van Greenpeace Nederland,  LIS Consult,  januari 2008.

Huib de Vriend (2008). Arealen transgene gewassen 1996 - 2007, LIS Consult,  februari 2008.

Huib de Vriend (2008). Octrooien en open source benaderingen in de life sciences: een verkenning, LIS Consult, studie uitgevoerd in opdracht van het Rathenau Instituut, januari 2008.
 
Huib de Vriend (2007). Areaal transgene gewassen in de Verenigde Staten 1998 - 2007, LIS Consult,  november 2007.

Huib de Vriend (2007). EU-SOL newsletter No.1, September 2007.
 
Huib de Vriend (2007). De sociale dimensie van duurzaamheid, Een verkenning in opdracht van Transforum, LIS Consult, Februari 2007.

Huib de Vriend (2006). Hoe Europeanen denken over biotechnologie en genetisch gemodificeerd voedsel in 2005, analyse van de resultaten van Eurobarometer 64.3, 16 augustus 2006.

Ø Hanssen, Lucien en Huib de Vriend (2011), De komst van de sociale media: Een nieuwe dynamiek in het debat over biotechnologie?, COGEM rapport CGM 2011-09.

Ø L. Asveld et.al. (2011), Getting to the core of the bio-economy, Rathenau Institute, September 2011.

Ø Huib de Vriend , Eleonore Pauwels and Dirk Stemerding (2011), Synthetic Biology Newsletter 02, LIS Consult / Synthetic Biology Project of the Woodrow Wilson International Center for Scholars, June 2011.

Ø Huib de Vriend  (2011), EU-SOL newsletter 08, LIS Consult, May 2010.

Ø Piet Schenkelaars, Huib de Vriend  and Nicholas Kalaitzandonakes (2011), Drivers of Consolidation in the Seed Industry and its Consequences for Innivation,  14 January 2011.

Ø L. Asveld et.al. (2011), Naar de kern van de bioeconomie, Rathenau Instituut, maart 2011.


Ø Huib de Vriend  (2011), Global acreage of GM crops 1996 - 2010, LIS Consult, February 2011.


Ø Huib de Vriend  (2011), EU-SOL newsletter 07, LIS Consult, December 2010.

Ø Huib de Vriend , Eloonore Pauwels and Dirk Stemerding (2011), Synthetic Biology Newsletter 01, LIS Consult/Synthetic Biology Project of the Woodrow Wilson International Center for Scholars, December 2010.

Ø E.T. Lammerts van Bueren, G. Backes, H. de Vriend, H. Østergård, The role of molecular markers and marker assisted selection in breeding for organic agriculture, Euphytica online publication, 24 April 2010, DOI 10.1007/s10681-010-0169-0.

Ø Huib de Vriend  (2010), EU-SOL newsletter 06, LIS Consult, April 2010.

Ø Huib de Vriend  (2010), EU-SOL Q&A, LIS Consult, April 2010.

Ø Huib de Vriend  (2010), Areaal transgene gewassen 2009, LIS Consult, 23 februari 2010.

Ø Huib de Vriend en Piet Schenkelaars (2010), Biotechnologie: duur of duurzaam?, Milieudefensie Magazine, februari 2010.

Ø Huib de Vriend en Piet Schenkelaars (2009), Breed draagvlak nodig voor teelt van gentech-gewassen, Het Financieele Dagblad, 27 november 2009.

Ø Markus Schmidt, Alexander Kelle, Agomoni Ganguli-Mitra, Huib de Vriend (2009), Synthetic biology: The technoscience and its societal consequences, Springer uitgave, te bestellen via http://www.springer.com/biomed/book/978-90-481-2677-4

Ø Dirk Stemerding, Huib de Vriend, Bart Walhout, Rinie van Est (2009), Synthetic Biology and the Role of Civil Society Organizations: Shaping the Agenda and Arena of the Public Debate. In: Markus Schmidt, Alexander Kelle, Agomoni Ganguli-Mitra, Huib de Vriend (eds), Synthetic biology: The technoscience and its societal consequences, Springer uitgave, te bestellen via http://www.springer.com/biomed/book/978-90-481-2677-4

Ø Huib de Vriend (2009), EU-SOL Newsletter nr. 5 , LIS Consult, October 2009.

Ø Marianne Benard, Huib de Vriend, Paul van Haperen en Volkert Beekman

(2009), Science and Society in Dialogue about Marker Assisted Selection, J. Agric. Environ Ethics, Accepted 4 September 2009, DOI 10.1007/s10806-009-9211-4.

Ø Huib de Vriend (2009), Areaal transgene gewassen in de VS 1998 - 2009, LIS Consult, juli 2009.


Ø Huib de Vriend en Piet Schenkelaars (2009), Oogst uit het lab.

Ø Huib de Vriend (2009), GMO-free additives and processing aids for organic food and feed production, LIS Consult, commissioned by the Animal Science Group of Wageningen University & Reserach Centre, February 2009.


Ø Huib de Vriend (2008), EU-SOL Newsletter 03/04,  LIS Consult, November 2008.

Ø Piet Schenkelaars en Huib de Vriend (2008), Oogst uit het lab, juni 2008.

Ø Huib de Vriend (2008), Areaal transgene gewassen in de VS 1998 - 2008,  LIS Consult,  juli 2008.

Ø Huib de Vriend (2008), EU-SOL newsletter No.2, mei 2008.

Ø Huib de Vriend (2008), Verslag van de workshop Ggo-vrije hulpstoffen en additieven voor biologische (dier-)voeding, in opdracht van de Animal Sciences Group Wageningen UR, LIS Consult,  mei 2008.

Ø Huib de Vriend (2008), Ggo-vrij hulpstoffen en additieven voor biologische (dier)voeding, verkenning in opdracht van de Animal Sciences Group Wageningen UR, LIS Consult,  april 2008.

Ø Piet Schenkelaars en Huib de Vriend (2008), Bevindingen dialoog met maatschappelijke organisatie over klonen van dieren voor voedselproductie, mei 2008.

Ø Piet Schenkelaars en Huib de Vriend (2008), Klonen van dieren voor voedselproductie: Achtergronddocument, april 2008.

Ø Huib de Vriend (2008), Effecten van het EU-toelatingsbeleid op de grondstoffenmarkt,studie in opdracht van Greenpeace Nederland,  LIS Consult,  januari 2008.

Ø Huib de Vriend (2008), Arealen transgene gewassen 1996 - 2007, LIS Consult,  februari 2008.

Ø Huib de Vriend (2008), Octrooien en open source benaderingen in de life sciences: een verkenning, LIS Consult, studie uitgevoerd in opdracht van het Rathenau Instituut, januari 2008.

Ø Huib de Vriend (2007), Areaal transgene gewassen in de Verenigde Staten 1998 - 2007, LIS Consult,  november 2007.

Ø Huib de Vriend, Rinie van Est en Bart Walhout (2007), Bericht aan het Parlement over Synthetische Biologie, Rathenau Instituut, Den Haag, september 2007.

Ø Huib de Vriend, Rinie van Est en Bart Walhout (2007), Leven maken: Maatschappelijke reflectie op de opkomst van synthetische biologie, Rathenau Instituut, Den Haag, september 2007.

Ø Huib de Vriend (2007), EU-SOL newsletter No.1, September 2007.

Ø Huib de Vriend en Maud Radstake (2007), De DNA-Dialogen: Evaluatie pilotproject Interactie met Publieksgroepen over Genomics, LIS Consult i.s.m. het Centre for Scoiety and Genomics, september 2007.

Ø Huib de Vriend (2007), De sociale dimensie van duurzaamheid, Een verkenning in opdracht van Transforum, LIS Consult, Februari 2007.

Ø Huib de Vriend (2007), Een Raad voor ethiek en biotechnologie, Verslag van een conferentie, LIS Consult, in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Den Haag, 4 december 2006

Ø Huib de Vriend (2006), Constructing Life: Early social reflections on the emerging field of synthetic biology, Rathenau Instituut, december 2006

Ø Huib de Vriend (2006), Hoe Europeanen denken over biotechnologie en genetisch gemodificeerd voedsel in 2005, analyse van de resultaten van Eurobarometer 64.3, 16 augustus 2006.Deze en oudere publicaties vindt u in het publicatiearchief, gesorteerd op onderwerp.